Skip to content
Home » Sheks Musa JP – Sunana Lyrics

Sheks Musa JP – Sunana Lyrics

  Lyrics for Sunana By Sheks Musa JP

  Colabo o o
  Colabo o
  Colabo o
  Ya iso

  Sunana Sunana
  Sunana
  Sunana Sunana
  Sunana
  Sunana Sunana
  Sunana
  Ah ah Ya Allah Sunana

  Sunana Sunana
  Sunana
  Sunana Sunana
  Sunana
  Sunana Sunana
  Sunana
  Ah ah Ya Allah Sunana

  Sunana Sunana
  Sunana
  Sunana Sunana
  Sunana
  Sunana Sunana
  Sunana
  Ah ah Ya Allah Sunana

  Sunana Sunana
  Sunana
  Sunana Sunana
  Sunana
  Sunana Sunana
  Sunana
  Ah ah Ya Allah Sunana

  (Abin da ni ka so
  Suna ya shi ga ciki litaffi ne)
  Sunana Sunana
  Sunana
  Sunana Sunana
  Sunana
  Sunana Sunana
  Sunana

  Sunana Sunana
  Sunana
  Sunana Sunana
  Sunana
  Sunana Sunana
  Sunana
  Ah ah Ya Allah Sunana

  Sunana Sunana
  Sunana
  Sunana Sunana
  Sunana
  Sunana Sunana
  Sunana
  Ah ah Ya Allah Sunana

  Sunana Sunana
  Sunana
  Sunana Sunana
  Sunana
  Sunana Sunana
  Sunana
  Ah ah Ya Allah Sunana

  Sunana Sunana
  Sunana
  Sunana Sunana
  Sunana
  Sunana Sunana
  Sunana
  Ah ah Ya Allah Sunana

  (Abin da ni ka so
  Suna ya shi ga ciki litaffi ne)
  Sunana Sunana
  Sunana
  Sunana Sunana
  Sunana
  Sunana Sunana
  Sunana

  Mr Necessary
  Mr Necessary
  Jesus Na Mister

  Mr Necessary
  Mr Necessary
  Jesus Na Mister

  Mr Necessary
  Mr Necessary
  Jesus Na Mister

  Mr Necessary
  Mr Necessary
  Jesus Na Mister

  Ka Kira o
  Allah ya na jin kira o
  Ka Kira o
  Allah ya na jin kira o

  Ka Kira o
  Allah ya na jin kira o
  Ka Kira o
  Allah ya na jin kira o

  Ka Kira o
  Allah ya na jin kira o
  Ka Kira o
  Allah ya na jin kira o

  Ka Kira o
  Allah ya na jin kira o
  Ka Kira o
  Allah ya na jin kira o

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *