Skip to content
Home » Uncategorized » Yin Olorun Abra’am (Yoruba Hymn)

Yin Olorun Abra’am (Yoruba Hymn)

  1. Yin Olorun Abra’am
  Ti O njoba l’oke
  Enit’o ti wa titi lai
  Olorun ‘fe “Jehofa nla l’Emi”
  Gbogbo eda jewo
  Mo f’ibukun f’Oruko Re
  Titi lailai

  2. Yin Olorun Abra’am
  Nip’ase Eniti
  Mo dide, mo si wa ‘tunu
  Lowo ‘tun Re Mo ko aiye sile
  Ogbon at’ola re
  On nikan si ni ipin mi
  At’asa mi

  3. On na ti seleri
  Mo gbekele eyi
  Ngo fi iye idi goke
  Lo si orun, Ngo ma wo oju Re
  Ngo si yin ipa Re
  Ngo korin ‘yanu t’or’ofe
  Titi lailai

  4. B’agbara eda pin
  T’aiye at’esu nde
  Ngo dojuko ona Kenaan
  Nip’ase Re, Ngo re odo koja
  Bi Jesu wa lokan
  Ngo k’oja n’nu igbo didi
  Lo s’ona mi

  5. Oba oke orun
  Olor’angeli nke
  Wipe “Mimo, mimo, mimo”
  Oba titi
  Eniti ki pada
  Ti y’o si wa lailai
  Jehofa, Baba, “Emi ni”
  Awa nyin O

  6. Gbog’ egbe asegun
  Nyin Olorun l’oke
  Baba, Omo at’Emi ni
  Nwon nke titi
  Yin Olorun Abra’am
  Ngo ba won korin na
  Tire l’agbara at’ola, Pelu iyin

  1 thought on “Yin Olorun Abra’am (Yoruba Hymn)”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *