Yin Olorun Abra’am (Yoruba Hymn)

1. Yin Olorun Abra’am
Ti O njoba l’oke
Enit’o ti wa titi lai
Olorun ‘fe “Jehofa nla l’Emi”
Gbogbo eda jewo
Mo f’ibukun f’Oruko Re
Titi lailai

2. Yin Olorun Abra’am
Nip’ase Eniti
Mo dide, mo si wa ‘tunu
Lowo ‘tun Re Mo ko aiye sile
Ogbon at’ola re
On nikan si ni ipin mi
At’asa mi

3. On na ti seleri
Mo gbekele eyi
Ngo fi iye idi goke
Lo si orun, Ngo ma wo oju Re
Ngo si yin ipa Re
Ngo korin ‘yanu t’or’ofe
Titi lailai

4. B’agbara eda pin
T’aiye at’esu nde
Ngo dojuko ona Kenaan
Nip’ase Re, Ngo re odo koja
Bi Jesu wa lokan
Ngo k’oja n’nu igbo didi
Lo s’ona mi

5. Oba oke orun
Olor’angeli nke
Wipe “Mimo, mimo, mimo”
Oba titi
Eniti ki pada
Ti y’o si wa lailai
Jehofa, Baba, “Emi ni”
Awa nyin O

6. Gbog’ egbe asegun
Nyin Olorun l’oke
Baba, Omo at’Emi ni
Nwon nke titi
Yin Olorun Abra’am
Ngo ba won korin na
Tire l’agbara at’ola, Pelu iyin

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *