Tayotayo l’awa (Yoruba Hymns)

1. Tayotayo l’awa
O ma juba Re
Pelu okan ope
L’awa o yin O
Iho orin ayo wa y’o goke lo
Sodo Olorun
Olubukun julo

2. Ola t’o ye O
L’awa o fifun O
Eniti aiye ati
Orun njuba
Eda t’o wa n’ile ati nin’okun
Gbogbo won nwole
Niwaju Oba won

3. Nipa Emi Re l’a
Fi so wa d’otun
Irapada l’o so
Wa d’Om’Olorun
Titi l’ao ma dupe
Ore t’o se wa
Ko wa. Baba, bi a
Ti nyin O l’ogo

4. Pelu awon Angel’
Awa njuba Re
Ki Halleluya wa
Dapo mo ti won
Beni! Ogo ye O
l’aiye at’orun
‘Wo l’o raw a pada
T’a di asegun

Other Yoruba Hymns Lyrics

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *