Skip to content
Home » Uncategorized » Ranse Olorun, E lo kede Re (Yoruba Hymn)

Ranse Olorun, E lo kede Re (Yoruba Hymn)

  1. ‘Ranse Olorun, E lo kede Re
  So ti iyanu Oruko nla re
  Gb’Oruko Jesu ga, Ajagun-segun
  Ogo ‘joba Re ntan, l’aiye at’orun

  2. O njoba l’oke O ngbala l’aiye
  O si sunmo wa O ngbe inu wa
  Ijo nla t’o segun Ko le sai korin
  Si Jesu Oba wa t’o raw a pada

  3. On l’ope ye fun, Eniti ngbala
  Kotin ‘yin soke, Si Olorun wa
  Iyin Re l’awon Angeli nko loke
  Nwon njuba nwon nwole Fun Od’agutan

  4. Jek’a d’ohun po Lati jumo yin
  Tire li ogo ati agbara On li ogbon, ope,
  At’ola ye fun On lo ye k’a
  Feran lai ati lailai.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *