Skip to content
Home » Yoruba Hymns » Olorun Awamaridi (Yoruba Hymns)

Olorun Awamaridi (Yoruba Hymns)

  1. Olorun awamaridi
  Tal’oye k’a f’okan wa fun
  Tal’o ye ki a tun feran
  Jesu Olufe okan wa
  Tal’oye k’a fi okan wa
  Ati agbara wa feran

  2. Ogo oju Oluwa ndan
  Ogo ti eda ko le wo
  Awon Angeli mb’oju won
  Sibe oore Re bi odo
  Nsan s’ori ise Re gbogbo
  Aanu re si yi aiye ka

  3. Iwo Orisun ibukun
  K’ilohun t’Iwo se aini
  Kil’a le fit e O lorun
  Sibesibe, Iwo mbere,
  Pe kin le f’okan mi fun O.
  Eyi nikan n’Iwo mbere

  4. Iwo t’ite Re mbe l’oke
  Ti ‘joba Re ko nipekun
  O npase lori gbogbo won
  Sibesibe, O to mi wa
  Lati ma se Amona mi
  Titi ngo fi ba O joba

  Other Yoruba Hymns Lyrics
  [display-posts category=”Yoruba Hymns” exclude_current=”true”]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *