O Fun Mi L’edidi (Yoruba Hymns)

O Fun Mi L’edidi

1. O fun mi l’edidi,
‘Gbese nla ti mo je,
B’o ti fun mi, o si  rerin,
Pe, “Mase gbagbe mi!”

2. O fun mi l’edidi,
o san igbese na;
B’o ti fun mi, o si rerin,
Wi pé, “Ma ranti mi!”

3. N ó p’edidi na mo,
B’igbese tile tan;
o n so ife eni t’o san,
Igbese naa fun mi.

4. Mo wo, mo si rerin
Mo tun wo, mo sokun;
eri ife Re si mi ni,
N ó toju re titi.

5. Ki tun s’edidi mo,
Sugbon iranti ni!
Pe gbogbo igbese mi ni,
Emmanueli san.

Other Yoruba Hymns Lyrics

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *