Skip to content
Home » Hausa Hymns » Ina Misalan Daraja Da Ban Mamaki

Ina Misalan Daraja Da Ban Mamaki

  Ina Misalan Daraja Da Ban Mamaki

  1) Ina misalan daraja da ban mamaki da
  Jamalinka ya bayyana, ya Allah, haskena!

  2) Ya Allahna Madauwami, kwarjininka ya sa
  In yi maka sujada fa a cikin zuciyata.

  3) In ƙaunace ka kullum kuwa, mai iko duka ne, Don ka yarda ka zo guna, ka nemi ƙaunata.

  4) Ba wani uba na duniya, ba wata uwa kuwa,
  Da za su iya renonmu yadda ka ke mana.

  5) Sai abu ɗaya na ke so, in zauna gabanka,
  In ga jamalin haskenka, in dinga sujada.

  6) In yi shelar sunanka dai, in riƙa tunani
  Yadda ka ƙaunace ni kuwa, ya Allah mai jinƙai.

  7) Ina misalin daraja da ban mamaki kuwa
  Na tsarin dukan hikima wadda ka ayana.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *