Gbogbo Eyin Ti Ngbe Aye (Yoruba Hymns)

Gbogbo Eyin Ti Ngbe Aye

1  Gbogbo eyin ti ngbe aye
E f ayo korin s’Oluwa;
F’iberu sin, e yin l’ogo
E wa s’odo Re, k’e si yo.

2  Oluwa, On ni Qlorun,
Laisi ’ranwo wa O da wa;
Agbo Re ni wa, O mbo wa;
O si fi wa s’agutan Re.

3  Nje, f’iyin wo ile Re wa
F’ayo sunmo agbala Re;
Yin, k’e bukun oruko Re,
’Tori o ye be lati se.

4 Ese! rere l’Olorun wa,
Anu Re o wa titi lae,
Oto Re ko fi ’gbakan ye,
O duro lat’ irandiran.
Amin.

Other Yoruba Hymns Lyrics

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *