Chila J Gargati – Kaunan Allah Lyrics

Lyrics for Kaunan Allah By Chila J Gargati

Hallelujah, Hallelujah
Kauna Yesu ba iyaka
(God’s love has no end)

Yesu ya cice ni
(God saved Me)
ban biya komai ba
(i didn’t pay for it)
Yesu ya cine ni
(God saved me)
Ya wanke zunubai na
(He washed my sins away)

Hallelujah, Hallelujah
Kauna Yesu ba iyaka
(God’s love has no end)

Yesu ya cice ni
(God saved Me)
ban biya komai ba
(i didn’t pay for it)
Yesu ya cine ni
(God saved me)
Ya wanke zunubai na
(He washed my sins away)

Other Chila J Gargati Lyrics

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *