B’Olorun Oba Orun (Yoruba Hymns)

B’Olorun Oba Orun

1. B’Olorun Oba orun
Ti ma nsoro n’igba ni;
Otun ba wa soro be loni
Arakunrin, oto ni
Ohun t’Oba wi fun o;
Ohun kan l’aigbodo-mase;gboran.

Egbe
Sa gboran, sa gboran;
Eyi ni ‘fe Re
“Gbat’O ba ranse si o
Ohun kan ni ki o se
Sa gboran, sa gboran.

2. Bi o ba je t’Oluwa
O ni lati gbo tire,
Ko s’ona ‘hinrere miran mo;
Mase sa ase Re ti
Ma si se lo oro re
‘Gbat’Olugbala ba nsoro, sa gbo

Egbe
Sa gboran, sa gboran;
Eyi ni ‘fe Re
“Gbat’O ba ranse si o
Ohun kan ni ki o se
Sa gboran, sa gboran.

3. Bi o ba fe ni ipin
Ni’lu daradara ni
Leyin aye wa buburu yi;
Bi o ko tile m’ona

Egbe
Sa gboran, sa gboran;
Eyi ni ‘fe Re
“Gbat’O ba ranse si o
Ohun kan ni ki o se
Sa gboran, sa gboran.
Krist y’o wipe, “Tele Mi”
Igbagbo yo si wipe, “sa gboran”

Other Yoruba Hymns Lyrics

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *