Skip to content
Home » Abi Megaplus – Orin Tuntun Lyrics

Abi Megaplus – Orin Tuntun Lyrics

  Lyrics for Orin Tuntun By Abi Megaplus

  Chorus:
  Aye mi akorin tuntun
  (My life shall sing new song)
  Aye mi a nitumo
  (My life shall be meaningful)
  Aye mi akorin tuntun
  (My life shall sing new song)
  Aye mi a nitumo
  (My life shall be meaningful)
  Oruko taye fi npemi, baba ayipada
  (The name the world calls me shall be change)
  Won a kemi na laye mi
  (They shall greet me)
  Ku orire
  (Congratulations)

  Solo1:
  Aye mi a korin tuntun, aye mi a nitumo
  Ohun tuntun afo laye mi se, igbega adebami
  Ewu ewon taye momo mi, baba a fi jona
  Agan taye fi nporukomi, baba ayipada
  Odaju pe won a kemi na laye mi ku orire

  Chorus:
  Aye mi akorin tuntun
  (My life shall sing new song)
  Aye mi a nitumo
  (My life shall be meaningful)
  Aye mi akorin tuntun
  (My life shall sing new song)
  Aye mi a nitumo
  (My life shall be meaningful)
  Oruko taye fi npemi, baba ayipada
  (The name the world calls me shall be change)
  Won a kemi na laye mi
  (They shall greet me)
  Ku orire
  (Congratulations)

  (short break)

  Solo2:
  Oruko Hannah, baba mi o yi pada
  Agan ojo si, won peni mama Samuel
  Oruko taye fin pe e ti o fe je mo se
  Oye kole fi Gbagbo ko pe baba mi a yi pada
  Wo, won aki wo na laye e , pe oku orire

  Chorus:
  Aye mi akorin tuntun
  (My life shall sing new song)
  Aye mi a nitumo
  (My life shall be meaningful)
  Aye mi akorin tuntun
  (My life shall sing new song)
  Aye mi a nitumo
  (My life shall be meaningful)
  Oruko taye fi npemi, baba ayipada
  (The name the world calls me shall be change)
  Won a kemi na laye mi
  (They shall greet me)
  Ku orire
  (Congratulations)

  Solo 3:
  Eni to wa lewon iyen ndupe foluwa
  Wipe lojo ojo kan, omope itusile o maa de
  Eni to wa lewon, o ndupe feledumare
  Eni to nsaisan o mope alejo laisan je
  Wo, Oruko taye fi npe o baba ayi pada
  Won aki wo na laye re, pe oku orire

  Chorus:
  Aye mi akorin tuntun
  (My life shall sing new song)
  Aye mi a nitumo
  (My life shall be meaningful)
  Aye mi akorin tuntun
  (My life shall sing new song)
  Aye mi a nitumo
  (My life shall be meaningful)
  Oruko taye fi npemi, baba ayipada
  (The name the world calls me shall be change)
  Won a kemi na laye mi
  (They shall greet me)
  Ku orire
  (Congratulations)

  Hardlip  (Mo ku orire /2x)

  Chorus:
  Aaanu re lole ko mi yo
  (It is Your mercy that can deliver me)
  Aaanu re lole gbemi ga
  (It is Your mercy that can lift me)
  Olorun dakun Saanu fun mi
  (Lord please have mercy on me)
  Je kemi na soro o nibi giga
  (Let me also speak from a greater place)
  (twice)

  Solo 1:
  Ko sohun too le se olori aye
  Mo ranti Oku ojo merin baba mi etun ji died
  Nibi ti o si reti, baba emu reti jade
  Olorun mi womi, siju anu re womi
  Dakun je kemi na soro o nibi giga

  Chorus:
  Aaanu re lole ko mi yo
  (It is Your mercy that can deliver me)
  Aaanu re lole gbemi ga
  (It is Your mercy that can lift me)
  Olorun dakun Saanu fun mi
  (Lord please have mercy on me)
  Je kemi na soro o nibi giga
  (Let me also speak from a greater place)

  Solo 2:
  Eni ti o ba saanu fun, ohun lo ranu gba
  Eni to ba saanu fun baba, lole raanu gba
  Bimo lo soke, ti mo lo sodo la isi o
  Bi mo lo sotun ti mo lo sosi laisio
  Asan bansa laje, laisi olorun
  Olorun mi dakun saanu mi, ko mi yo

  Chorus:
  Aaanu re lole ko mi yo
  (It is Your mercy that can deliver me)
  Aaanu re lole gbemi ga
  (It is Your mercy that can lift me)
  Olorun dakun Saanu fun mi
  (Lord please have mercy on me)
  Je kemi na soro o nibi giga
  (Let me also speak from a greater place)

  Solo 3:
  Saanu mi baba, je ki nranu gba
  Olori aye, siju anu re wo mi
  To babami se , momope aye a ba mi yin o
  Momo pe to bale se, tiyanu lesele
  Temi na tun nsoro o nibi giga
  Temi na nsoro nibi giga
  Aye a ba mi yin o o odami loju

  Chorus:
  Aaanu re lole ko mi yo
  (It is Your mercy that can deliver me)
  Aaanu re lole gbemi ga
  (It is Your mercy that can lift me)
  Olorun dakun Saanu fun mi
  (Lord please have mercy on me)
  Je kemi na soro o nibi giga
  (Let me also speak from a greater place)

  (short interlude)

  Chorus:
  Je kemi na soro, nibi giga
  (Let me also speak from a greater place)
  Je kemi na fo hun lasiko yi
  (Let me also have voice at this present moment)
  Firomi lorun baba ki nye se lasan
  (Make it easy for me Lord, so I don’t labour in vain)
  Je kemi na fohun nibi giga
  (Let me also speak from a greater place)
  Je kemi na soro o nibi giga
  (Let me also speak from a greater place)

  Solo1:
  Ibi giga laye mi
  Ibi giga ni
  Ibi giga laye mi
  Ibi giga ni
  Torolorun ti mo nsin, o ngbe nibi giga
  O ngbe ninu orun ongbe nibi giga
  Sebi wo loso sanmo ro, laisopo
  Oda okun oda osa laini foundation
  Je kemi na soro baba nibi giga

  Chorus:
  Je kemi na soro, nibi giga
  (Let me also speak from a greater place)
  Je kemi na fo hun lasiko yi
  (Let me also have voice at this present moment)
  Firomi lorun baba ki nye se lasan
  (Make it easy for me Lord, so I don’t labour in vain)
  Je kemi na fohun nibi giga
  (Let me also speak from a greater place)
  Je kemi na soro o nibi giga
  (Let me also speak from a greater place)

  Solo 2:
  Ohun kan a soro funwo olorun lati sebi
  Toba yi pin mi pada mo mope iyanu ti bere
  oro kan pere ni mobere baba so saye mi
  je kemi na soro o, nibi giga

  Chorus:
  Je kemi na soro, nibi giga
  (Let me also speak from a greater place)
  Je kemi na fo hun lasiko yi
  (Let me also have voice at this present moment)
  Firomi lorun baba ki nye se lasan
  (Make it easy for me Lord, so I don’t labour in vain)
  Je kemi na fohun nibi giga
  (Let me also speak from a greater place)
  Je kemi na soro o nibi giga
  (Let me also speak from a greater place)

  (Je nfohun nibi giga)
  (Ki nfohun nibi giga)
  (ki nfohun nibi giga)

  (short interlude)

  Solo1:
  In this month, oma pami lerin ayo
  Losu yi, baba apami lerin ayo
  In this month apami lerin ayo
  Gbogbo oju ni ori, e o ba mi kaleluyah

  Chorus:
  In this month , baba apami lerin ayo
  (In this month, father would make me laugh for joy)
  Losu yi, baba apami lerin ayo
  (In this month, father would make me laugh for joy)
  Lodun yi, baba a pa mi lerin ayo
  (In this year, father would make me laugh for joy)
  Gbogbo oju ni ori, e o bami kaleluyah
  (Every eye shall see it and join me shout halleluiah)

  Solo 2:
  In this new month, apami lerin ayo
  Losu yi, baba aseyanu
  In this new month baba apami lerin ayo
  Gbogbo oju ni o ri, e o bami kaleluyah

  Chorus:
  In this month , baba apami lerin ayo
  (In this month, father would make me laugh for joy)
  Losu yi, baba apami lerin ayo
  (In this month, father would make me laugh for joy)
  Lodun yi, baba a pa mi lerin ayo
  (In this year, father would make me laugh for joy)
  Gbogbo oju ni ori, e o bami kaleluyah
  (Every eye shall see it and join me shout halleluiah)

  Solo 3:
  okunrin a kaleluyah
  obinrin abami kaleluyah
  omode bami kaleluyah
  Agba abami kaleluyah
  Tori baba ayi mi lohun pada
  Aforin tuntun simi lenu
  Baba anomije mi nu, apami lerin ayo se

  Chorus:
  In this month , baba apami lerin ayo
  (In this month, father would make me laugh for joy)
  Losu yi, baba apami lerin ayo
  (In this month, father would make me laugh for joy)
  Lodun yi, baba a pa mi lerin ayo
  (In this year, father would make me laugh for joy)
  Gbogbo oju ni ori, e o bami kaleluyah
  (Every eye shall see it and join me shout halleluiah)

  Solo4:
  Eh! Apami lerin ayoo
  Apami lerin ayo
  Ibanuje mi ti dopin
  Ibanuje ma ti tan
  O forin simi lenu o
  Ijo re ofi simi lese

  Chorus:
  In this month , baba apami lerin ayo
  (In this month, father would make me laugh for joy)
  Losu yi, baba apami lerin ayo
  (In this month, father would make me laugh for joy)
  Lodun yi, baba a pa mi lerin ayo
  (In this year, father would make me laugh for joy)
  Gbogbo oju ni ori, e o bami kaleluyah
  (Every eye shall see it and join me shout halleluiah)

   

  (Interlude)
  Chorus
  Call- Eyi ti mo fomije kan lekun ola tito
  (Crying to knock the door of greatness is enough)
  Res- Siwe iranti kan mi ko saanu mi
  (Open the book of my remembrance and have mercy on me)
  Ninu osu yi oluwa je nri temi se
  (In this month, God let it be my turn)
  Ki won ma bira won pe a bo dogbon sini
  Let them be asKing each other, was it made up)
  (twice)

  Solo1:
  Magbagbe mi dakun dabo ko ranti mi
  Sabiyamo le gbagbe omo re to nmuyan ni
  Be ni o le gbagbe, olorun mi o gbagbe mi
  Siwe iranti kanmi bose ranti Jonah
  After many days baba You remember
  Siwe iranti kami koo ranti mi
  Oranti joseph o, ninu tubu
  Oranti Hannah lai moye ojo
  Oranti Sarah o, ranti mi
  Awon omo Israeli nko, ranti mi
  Siwe iranti kanmi oo, olorun mi
  Je ki won bimi lere wipe abo dogbon si ni

  Chorus
  Call- Eyi ti mo fomije kan lekun ola tito
  (Crying to knock the door of greatness is enough)
  Res- Siwe iranti kan mi ko saanu mi
  (Open the book of my remembrance and have mercy on me)
  Ninu osu yi oluwa je nri temi se
  (In this month, God let it be my turn)
  Ki won ma bira won pe a bo dogbon sini
  Let them be asKing each other, was it made up)

  Solo 2:
  Olorun mi saanu mi o ranti mi
  Siwe iranti kan mi ninu osu yi
  Ti oo base ko seni to le bami se
  Alasepe ni o o, alanu mi
  Je kan kemi na laye mi o ku orire

  Bridge
  Oluwa, ranti mi, ranti mi sirere kosanu mi /3x
  (Lord, remember me, remember me and have mercy on me/3x)

  Chorus:
  Siwe iranti kan mi ko saanu mi
  (Open the book of my remembrance and have mercy on me)
  Ninu osu yi oluwa je nri temi se
  (In this month, God let it be my turn)
  Ki won ma bira won pe a bo dogbon sini
  (Let them be asKing each other, was it made up)

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *