Skip to content
Home » Hausa Hymns » Ubanginmu, Mai Ceto

Ubanginmu, Mai Ceto

  Ubanginmu, Mai Ceto
  1) Ubanginmu, Mai Ceto,
  Don zumunta ne muka zo.
  A duniyan nan sai sakewa,
  Wurinka fa sai hutawa.

  2) Tun jiya, yau, har abada,
  Madauwami ne sunanka!
  Kai ne ka kafa duniyan nan,
  Kai ne mai shirya gida can.

  3) Almasihu, Cetonmu,
  Ba mu da wani taimako,
  Amma ƙaunarka cikakkiya,
  Ita ce garkuwar ƴaƴanka.

  4) Ƙaunarka ! har wa yau ta tsaya
  Da, ka ɗanɗana mutuwa.
  Can bisa kursiyin Allahnmu,
  Yanzu ka rayu dominmu.

  5) Yabo, daraja, godiya
  Gare ka Yesu Ɗan Allah!
  Ka cika mu da Ruhunka,
  Ya koya mana nufinka.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *