Skip to content
Home » Hausa Hymns » Tun da Farkon Hasken Safe

Tun da Farkon Hasken Safe

  Tun da Farkon Hasken Safe
  1)Tun da farkon hasken safe,
  Ko ka yi addu’a
  Cikin sunan Yesu Kristi,
  Ka yi roƙo har ka sami
  Taimakonka yau?

  KORUS
  Yin addu’a dai zai ba mu
  Albarka ba iyaka.
  Sai ka riƙa yin addu’a
  Kowace sa’a.

  2) Lokacin zuwan jaraba,
  Ko ka yi addu’a
  Don ka sami ikon Allah,
  Ruhunsa ya taimake ka
  Har da nasara?

  Korus

  3) Lokacin da ka ke fushi
  Ko ka yi addu’a
  Kada Shaiɗan ya rinjaya
  Har ya sa ka yin tuntuƃe
  Cikin fushinka?

  Korus

  4) Cikin tsanani da ba’a
  Ko ka yi addu’a,
  Ko ka jure, kana roƙo
  Har ka sami hutun ranka
  Cikin Almasihu?

  Korus

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *