Skip to content
Home » Tope Ilori » Tope Ilori – The King’s Praise Lyrics

Tope Ilori – The King’s Praise Lyrics

  Lyrics : The King’s Praise By Tope Ilori

  Who is this King of Glory?
  The Lord strong and mighty
  The Lord mighty in battle
  Lift up your heads oh ye gates
  And be ye lifted up ye everlasting doors
  That the King of glory shall come in
  Who is this King of glory? The Lord of host
  The Ancient of days
  Who is this King of glory?
  Alagbada ina (The One clothed in garment of fire)
  Who is this King of glory?
  The Lord of host, He is the King of glory!

  Hallelujah
  Lift your hands and praise Him
  Are you ready?

  King of kings and Lord of lords You deserve all of our praise
  Mountain mover, ocean divider You deserve all of our praise
  King of kings and Lord of lords You deserve all of our praise
  Mountain mover, ocean divider You deserve all of our praise

  So we call you
  Alagbara ina o, olowogbogboro, take all the praise all of the praise eeh
  Alagbara ina o, olowogbogboro, take all the praise all of the praise
  Alagbada ina oo oo
  Alagbara ina o, (eeh) olowogbogboro (take all the praise)
  take all the praise (all of the praise) all of the praise
  (Iwo lalagbada ina o)
  Alagbara ina o, olowogbogboro,
  (take all the praise) take all the praise (all of the praise) all of the praise

  Master planner, master builder You deserve all of our praise
  Never drying fountain, I draw from You deserve all of our praise
  You are the Master planner; master builder You deserve all of our praise
  Never drying ocean of life You deserve all of our praise

  (Say alagbada o)
  Alagbara ina o, olowogbogboro (Olowogbogboro ooo)
  take all the praise (all of the praise) all of the praise
  (Alagbara ina ooo) alagbada ina o, olowogbogboro
  (Take all the praise) take all the praise (all of the praise) all of the praise

  I lift my hands I lift my hands
  I raise my voice I raise my voice
  To God most high To God most high
  The great I am
  Heaven and earth
  They adore your name I join and adore you

  You alone
  You alone are God; (You are God)
  You are God alone
  (Almighty Father)
  Almighty Father, (You alone)
  You alone are God
  (You alone are God) You alone are God (Mighty Warrior) You are God alone
  (No one can be like You Jesus) Almighty Father, (You alone) You alone are God

  Impossibilities, become possible
  When you are enthroned in your majesty

  Angels on high they adore your name
  I join and adore you

  (You alone are God yes You are)
  You alone are God, (Yes you are) You are God alone
  (Almighty Father) Almighty Father, (You alone) You alone are God
  (You alone are God)
  You alone are God, (None like you) You are God alone
  (No one can sit on your throne) Almighty Father, (You alone) You alone are God

  Wonderful marvelous Wonderful marvelous
  We call you Wonderful marvelous Wonderful marvelous
  You are iyanu iyanu Iyanu iyanu
  Okaka okaka Okaka okaka (hey)
  Wondefrul marvelous (somebody scream) is your name

  Wonderful, marvelous, maker of the universe
  Wonderful, marvelous, Igwe of the universe
  We call you wonderful
  Wonderful, marvelous, maker of the universe (We call you wonderful yes)
  Wonderful, marvelous, maker of the universe
  We say
  Isi nkendu okaka okaka
  Isi nkendu okaka okaka
  Onye je monu okaka okaka
  Onye je monu, Onye nwayi Chineke

  Okaka Chineke, Okaka Chineke mo
  Jesus you are igwe Okaka Okaka Okaka
  Okaka Chineke mo Okaka Chineke mo
  Amama amasi amasi Okaka Chineke mo
  Okaka Chineke mo Okaka Chineke mo

  We call you Ekwueme Baba Okaka Chineke mo
  Okaka Chineke mo Okaka Chineke mo
  Okaka Chineke mo Okaka Chineke mo

  Kosu wa lati ma ko orin ti igbani
  Ogo folorun hallelujah
  Ale fi igbagbo korin na soke kikan
  Ogo folorun hallelujah

  (Omo Olorun)

  Omo Olorun ni eto lati ma bu sayo
  Pe ona yi nye wa si, okan wa nsaferi re
  Nigbose a o de afin Oba wa olore
  Ogo folorun hallelujah
  (Omo olorun)
  Omo Olorun ni eto lati ma bu sayo
  Pe ona yi nye wa si, okan wa nsaferi re
  Nigbose a o de afin Oba wa ologo (hey)
  Ogo folorun hallelujah

  Akikitan ayeraye
  Ape ipe tan loruko yin
  Aka ikatan loriki yin
  Jesu awo iwo tan nise yin
  (Akiikitan o)

  Akikitan ayeraye (ape ipe tan oruko)
  Ape ipe tan loruko yin (akai katan oriki)
  Aka ikatan loriki yin (awo iwotan ise)
  Awo iwo tan nise yin

  (Akiikitan niyin) Akikitan ayeraye (ape ipe tan leje)

  Ape ipe tan loruko yin (akai katan niyin)
  Aka ikatan loriki yin (awo iwotan mani o)
  Awo iwo tan nise yin

  Olorun niyin Baba

  Olorun ni yin o, (hey) Olorun alagbara (Olorun alagbara)
  Olorun agbaye, (hey) Olorun ayaraye
  (Olorun maniyin oooo)
  Olorun ni yin o, (Olorun oooo) Olorun alagbara (Hey)
  Olorun agbaye, (ayeraye) Olorun ayaraye
  (Olorun maniyin baba agba ooo) Olorun ni yin o, (koma seni ta le fiyin wee e) Olorun alagbara
  (Olorun alagbara) Olorun agbaye, Olorun ayaraye

  Ye! Ore to se fun mi iyen ma de po
  Ore to se fun mi koma lafiwe
  Ore to se fun mi kose fenu royin tan
  Ore nla, ni babase

  Moni Ore to se fun mi iyen ma de po
  Ore to se fun mi koma lafiwe
  Ore to se fun mi kose fenu royin tan (Hey)
  Ore nla, ni babase

  Hallelujah
  We give you praise Lord!
  Hey!

  Baye tife kori, bee ko lori funmi
  Beniyan tife kori, ani bee ko lori funmi
  (baye tife)
  Baye tife kori, bee ko lori funmi

  (Beniyan tife) Beniyan tife kori, ani bee ko lori funmi

  Ta lo ngbewa ro?
  Olorun longbemi ro
  Alagbara lowa leyin mi
  Oju tota oju telegan
  Jesu ti semilogo

  Moni ta logbe miro?
  Olorun longbemi ro
  Alagbara lowa leyin mi (Hey)
  Oju tota oju telegan
  Jesu ti semilogo

  Jesu ti semi logo o Jesu ti semi logo
  Ose mi logo o Jesu ti semi logo
  Ayeraye pegan mi re Jesu ti semi logo
  Owa segan mi dogo Jesu ti semi logo
  Jesu somi domo o Jesu ti semi logo
  Jesu to semi logo o Jesu ti semi logo
  Oti gbemi bori o Jesu ti semi logo
  Ayeraye semi logo Jesu ti semi logo
  Jesu somi domo o Jesu ti semi logo

  Hey! Kabiyesi baba mo gb’osuba fun o
  You are the lifter of my head, Lord I give you praise
  Akikitan niyin, apeipetan maniyin
  Lojojumo nigba gbogbo laye mi ni moma ma yin o Jesu
  Hey

  Iyin re ma re iyin re ma re baba Iyin re ma re iyin re ma re baba
  Iyin re ma re o iyin re ma re baba Iyin re ma re iyin re ma re baba
  Iyin ogo to to si o Olorun lafun O o Iyin re ma re iyin re ma re baba

  Iyin ogo to ye o Olorun lafun o baba Iyin re ma re iyin re ma re baba
  Ayeraye to nseni logo oya gbayin gbope Iyin re ma re iyin re ma re baba
  You are the one we lift high; you are the one we praise Lord Iyin re ma re iyin re ma re baba
  Okaka, okaka, okaka, okaka eeh Iyin re ma re iyin re ma re baba
  Iyin re ma re o iyin re ma re Jesu o Iyin re ma re iyin re ma re baba
  Ayeraye ninu ayeraye Kabiyesi Olowogbogboro Iyin re ma re iyin re ma re baba
  Yoni yoni ninu ewu gbogbo Kaiyesi iwo la gbope fun Iyin re ma re iyin re ma re baba
  King of glory, Lord of Host, ancient of days Iyin re ma re iyin re ma re baba

  Lord we give you praise Hallelujah
  We lift you high Jesus Hallelujah
  You alone you’re worthy to be praised
  Hallelujah
  Amen! Glory!

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *