Skip to content
Home » Hausa Hymns » Na Ji Kiranka Yanzu, Ya Ubangijina

Na Ji Kiranka Yanzu, Ya Ubangijina

  Na Ji Kiranka Yanzu, Ya Ubangijina
  1) Na ji kiranka yanzu, ya Ubangijina.
  A cikin jininka, Yesu, ka wanke zuciyata.

  KORUS
  Ubangijina, ga ni nan, na zo,
  Sai ka ji addu’ata, ka ba ni taimako.

  2) Ko na zo da zunubi, da rashin ƙarfina,
  Na sani kai ba za ka ƙi ka tsarkake ni ba.

  Korus

  3) A wurinka kaɗai akwai murna sosai.
  Kai ne ka ba ni kwanciyar rai da sanin gaskiya.

  Korus

  4) Ina so in ci gaba, in zama cikakke,
  In koyi irin halinka, in ɗauki giciye.

  Korus

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *